201806.26
Off
0

Konieczność zawiadomienia KRS-u o adresach członków zarządu (również przez wpisane do KRS stowarzyszenia, związki sportowe i fundacje)

kategorie: Blog, Compliance, KRS, Prawo, spółki

Obowiązek złożenia do akt rejestrowych adresów członków zarządu (osób reprezentujących spółkę) póki co dotyczył spółek handlowych (np. art. 167 § 3 KSH co do spółek z o.o.).

Niedawno (na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw) obowiązek ten został rozciągnięty również na pozostałe podmioty wpisane do KRS, czyli również na stowarzyszenia (w tym kluby sportowe, których statuty przewidują prowadzenie działalności gospodarczej), związki sportowe i fundacje. O tym jednoznacznie stanowi jeden z przepisów przejściowych, tj. art. 34 tejże ustawy („Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych”). Warto o tym pamiętać, aby nie narazić się na sankcje ze strony sądu rejestrowego.

Tagi: , ,