201612.27
Off
0

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

kategorie: Blog, Infrastruktura, Prawo

W dniu 04 listopada 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ww. akt prawny został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 29 listopada 2016 r. (poz. 1920). Większość przepisów ustawy weszło w życie z dniem 14 grudnia 2016 r. Dopiero praktyka pokaże czy wprowadzone regulacje będą przydatne i będą wykorzystywane przez podmioty publiczne, a także czy przyczynią się do rozwoju inicjatyw publiczno – prywatnych, niemniej warto przyjrzeć się zapisom nowej ustawy, w szczególności przesłankom niezbędnym do zastosowania modelu koncesyjnego, zwłaszcza, że inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym właśnie koncesji, często dotyczą obiektów infrastruktury sportowej.  Poniżej prezentujemy artykuł radcy prawnego Pawła Sliwowskiego – pracownika samorządowego, współpracującego z Kancelarią Gniatkowski. Artykuł jest prezentowany w skrócie. Celem zapoznania się z pełną wersją, prosimy o kontakt z Kancelarią (info@gniatkowski.com).

I. Dotychczasowe regulacje i przepisy przejściowe

Przedmiotową materię dotychczas regulowała ustawa z dnia 09 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 113). Instytucje wprowadzone przez ten akt prawny nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem i rzadko kiedy były stosowane w praktyce. Nowa ustawa poprzez art. 71 spowodowała utratę mocy ustawy z 2009 r. Jednakże w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy będzie stosować się przepisy dotychczasowe (vide art. 68 ust. 1 nowej ustawy).

II. Nowe regulacje

Uchwalenie ustawy z dnia 21 października  2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi jest następstwem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy nr 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Nowa ustawa wprowadza m. in. rozszerzony zakres definicji legalnych, przeniesienie na koncesjonariusza całkowitego ryzyka ekonomicznego, określenie sposobu szacowania wartości zamówienia, szerszy katalog wyłączeń od stosowania ustawy, kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w przedmiocie uregulowanym ustawą, inne niż dotychczas środki ochrony prawnej
w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji.

III. Partnerstwo publiczno – prywatne

Przedmiotowe zagadnienie reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.). Nowa ustawa koncesyjna wprowadza zmiany do art. 4 ww. ustawy, który określa sposób wyboru partnera prywatnego. Nowe brzmienie przywołanego art. 4 ust. 1 będzie następujące „jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego zostało określone w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r.  o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.”.

IV. Przesłanki do zastosowania trybu koncesyjnego (dostępne w pełnej wersji artykułu).

Paweł Sliwowski, radca prawny, pracownik samorządowy, współpracuje z Kancelarią Gniatkowski.

Tagi: , , , , ,