201606.16
Off
0

Walne zgromadzenia związków sportowych (cz. II)

kategorie: Blog, Prawo

3. Komisje działające w trakcie walnego
Zazwyczaj w trakcie walnego zgromadzenia wybiera się komisje: mandatową, skrutacyjną, wyborczą, uchwał i wniosków. Niekiedy łączy się funkcje komisji i wybiera komisję mandatowo-wyborczą, czy wręcz mandatowo-wyborczo-skrutacyjną. Przepisy prawa nie przewidują tu ograniczeń, a i statuty rzadko regulują tą materię. Należy przyjąć, że komisję powinny tworzyć co najmniej 3 osoby. Niekiedy zwyczajowo przyjmuje się, że osoba wchodząca w skład komisji skrutacyjnej nie może kandydować w żadnych wyborach w trakcie walnego. Jest to pewien zwyczaj, choć nie spotkałem przypadku, aby miał on umocowanie w statucie danej organizacji. Ważniejsze jest aby zachować pewne standardy w działalności komisji, zwłaszcza mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej, tzn.:
• nie powinny w jej skład wchodzić osoby zależne od uczestników wyborów (np. pracownicy związku, gdy prezes związku kandyduje na kolejną kadencję);
• uczestnicy wyborów na prezesa czy do zarządu związku, powinni mieć możliwość delegowania swoich „mężów zaufania” do komisji, zwłaszcza skrutacyjnej;
• urna wyborcza nie powinna być wynoszona poza salę obrad;
• protokoły komisji powinny zostać podpisane przez jej członków i załączone do protokołu z walnego zgromadzenia.

4. Rola Komisji Rewizyjnej
Należy docenić statutową rolę Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej powinno poprzedzać nie tylko głosowanie w przedmiocie absolutorium dla zarządu, ale i dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem zarządu. Statuty niektórych związków przewidują wprost, że wnioskowanie o udzielenie absolutorium jest kompetencją przysługującą wyłącznie komisji rewizyjnej. Tam, gdzie statut przewiduje udzielanie absolutorium poszczególnym członkom zarządu, komisja ma możliwość wnioskowania o udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu lub niektórym z nich, a wniosek komisji powinien być poddany pod głosowanie w brzmieniu zaproponowanym przez komisję (walne ma możliwość zagłosowania za udzieleniem absolutorium lub przeciw wbrew stanowisku komisji, ale nie może zmienić wniosku komisji w przedmiocie głosowania dla niektórych członków zarządu „za”, a dla innych „przeciw” i zarządzić głosowania łącznego „en bloc”).

Michał Gniatkowski
radca prawny

Tagi: , , , , ,