201606.17
Off
0

Walne zgromadzenia związków sportowych (cz. III)

kategorie: Blog, Prawo

5. Wybory

Wybory są najważniejszym punktem walnych sprawozdawczo-wyborczych. Tak jak w pozostałych punktach, ograniczę się do omówienia wybranych zagadnień. Należy pamiętać, że niekiedy statut nie przewiduje sztywnej ilości członków zarządu, tylko określone „widełki” ilościowe. Wówczas walne przed przystąpieniem do wyboru zarządu musi podjąć uchwałę w przedmiocie ustalenia ilości członków zarządu w danej kadencji. Przed przeprowadzeniem wyborów należy pamiętać, że niektóre osoby mogą być zainteresowane wyborem do zarządu tylko wtedy gdy nie zostaną wybrane na prezesa, lub wyborem do komisji rewizyjnej wtedy gdy nie wejdą do zarządu. Dlatego wybór na prezesa, do zarządu i do komisji rewizyjnej zaleca się przeprowadzać osobno, tak, aby przegrany w jednym wyborze mógł brać udział w kolejnym, zamiast zgłaszać się jednocześnie do więcej niż jednych wyborów.
Dobrą praktyką jest umożliwienie kandydatom (zwłaszcza na prezesa) zabrania głosu przez głosowaniem. Nic złego nie ma również w umożliwieniu nowo wybranemu prezesowi (lub członkom – gdy walne wybiera tylko członków, a oni dzielą funkcje między sobą) zabrania głosu po dokonaniu wyboru. Głos ten może być wykorzystany nie tylko dla udzielenia podziękowania, ale również do wskazania rekomendacji prezesa dla określonych kandydatów dla zarządu, niezależnie czy statut to przewiduje wprost czy nie. Za niedemokratyczną uznaję jednak praktykę udzielania przez prezesa rekomendacji tylu kandydatom ilu ma wejść w skład zarządu, tzn. praktykę, gdy to kandydaci rekomendowani przez prezesa wyczerpują cały skład zarządu. Jeszcze gorzej, gdy po takiej rekomendacji nowo wybranego prezesa następuje wniosek o „zamknięcie listy kandydatów”. Takie wnioski stanowią wypaczenie idei wolnego wyboru w ramach organizacji stowarzyszeniowej i nie powinny być głosowane.
Zalecane jest aby wyniki wyborów ogłaszane przez komisję wyborczą były przyjmowane czy też zatwierdzane w formie uchwały walnego.
Jako, że niekiedy statuty przewidują wybór przez walne tylko zarządu (bez wyboru prezesa), nie ma przeszkód, aby jeszcze w trakcie walnego członkowie nowo wybranego zarządu wybrali spośród siebie prezesa i podzielili poszczególne funkcje. To samo dotyczy nowo wybranej komisji rewizyjnej.

6. Quorum – tylko na początku czy do końca?

Jeśli warunkiem statutowym ważności walnego jest zachowanie określonego quorum, to problematyczne jest czy wystarczy, że quorum jest osiągnięte na początku walnego (przy sprawdzeniu quorum) czy musi występować przez całe walne (do wyborów i kolejnych głosowań). Rekomenduję zamieszczanie stosownych zapisów w statutach, a przynajmniej – w regulaminie obrad.

Tak jak napisałem na wstępie – powyższe zagadnienia są jedynie niektórymi z występujących w trakcie walnych.

Zamieszczone tu przemyślenia są osobistymi poglądami autora i nie powinny być traktowane jako porada prawna. W razie wątpliwości – zachęcam do kontaktu z Kancelarią.

Michał Gniatkowski
radca prawny

In English:

General meetings of sport federations

Article about some legal aspects of procedures applied during general meetings of sport federations in view of the existing Polish legal regulations.

Michal Gniatkowski
attorney

Tagi: , , , , ,