Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA SERWISU WWW.GNIATKOWSKI.COM

Niniejsza Polityka prywatności określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej www.gniatkowski.com

Podstawę prawną niniejszej Polityki prywatności stanowią:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 2. Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;

 3. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);

Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności jej postanowień z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@gniatkowski.com, oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

§1

Definicje

Formularz kontaktowy – usługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość wysłania zapytania do Usługodawcy

Serwis – strona internetowa www.gniatkowski.com

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gniatkowski, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, NIP: 784-142-22-81

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

§2

Serwis oraz świadczenie Usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z nieodpłatnej Usługi, niewymagającej posiadania konta tj. z Formularza kontaktowego.

 2. Korzystanie z Usługi wymienionej w §2 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Polityki prywatności oraz podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3.

 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 4. Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

 5. Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.

 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Polityki prywatności przez Użytkownika.

 7. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.

 8. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

 9. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

 10. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik może składać:

 1. W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;

 2. W formie wiadomości elektronicznej na adres: info@gniatkowski.com

 1. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

 3. W ramach korzystania z Serwisu nie dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług prawnych, za wyjątkiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą. Czynności podejmowane na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Usługodawcą i uzyskania informacji, na podstawie których może on podjąć ostateczną decyzję w zakresie skorzystania z usług prawnych.

§3

Dane osobowe

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 2. Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe. Udostępnienie danych odbywa się na rzecz Usługodawcy.

 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. Dla Usługi Formularz kontaktowy – imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, o ile na ich podstawie będzie możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

 1. Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na żądanie Użytkownika oraz realizacji tejże umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu i świadczenia Usług, które mogą być nią objęte, w szczególności uzyskanie odpowiedzi w formie elektronicznej na zapytanie złożone Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy, jako administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w celach kontaktu z Użytkownikiem, ochrony praw osób trzecich, dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokonywania pomiarów statystycznych i analitycznych, prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy i korzystania z Usług. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej na który wysłane zostało pierwsze zapytanie lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.

 2. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług.

 3. Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.

 4. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, przy poszanowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

 5. Usługodawca oraz podmiot współpracujący mogą powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO.

 6. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosują zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.

 8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas realizacji Usług oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

 9. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookie, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celach analitycznych i statystycznych w związku z ruchem w Serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w Internecie.

 10. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §3 ust. 13 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies”, poprzez akceptację okienka po wejściu na stronę główną Serwisu.

 11. Użytkownik może wycofać zgodę wskazaną w §3 ust. 14, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę lub korzystania z Serwisu.

 12. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu. Na podstawie zebranych danych Usługodawca nie jest w stanie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

 13. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

§4

Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów lub w zakresie których korzysta z bezpłatnych, otwartych licencji. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Serwisie jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.

 4. Wszelkie opisy lub zdjęcia znajdujące się w Serwisie nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę na ich wykorzystanie.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.

 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności równoznaczne jest z ich akceptacją.

 4. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Polityce prywatności.

 5. Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy nie stanowią zmiany Polityki prywatności.

 6. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Polityki prywatności oraz Umowy jest prawo polskie.

 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Polityki prywatności zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

 8. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.