Mediacje

Mediacje

M ediacja jest od kilku lat promowana jako sposób rozwiązywania sporów w różnych obszarach. Powszechnie wskazuje się na jej atuty (jako alternatywy dla postępowania sądowego):

  • jest szybsza;
  • jest tańsza;
  • jest odformalizowana (umawianie się z mediatorem i same spotkania z nim zdecydowanie bardziej przypominają zwykłe spotkania biznesowe niż atmosferę sali sądowej);
  • pozwala ograniczyć czas i nerwy, dając możliwość skoncentrowania się na życiu zawodowym i osobistym, zamiast na sporach;
  • postępowanie sądowe wiąże się z poczuciem niepewności (co do jego przebiegu i wyniku) i stresem, z zasady kończy się wyrokiem, przez co dla jednej ze stron oznacza poczucie porażki i pokrzywdzenia, a zazwyczaj przy tym – konieczność poniesienia kosztów procesu. Te cechy nie towarzyszą mediacji.
Jako radca prawny prowadzący od kilkunastu lat praktykę zawodową mogę w 100% zgodzić się z w/w stwierdzeniami, pokazującymi atuty mediacji względem postępowania sądowego.

Mediowanie jest bliskie mojemu postrzeganiu świata w ogóle. Lepsza komunikacja, negocjacje oparte na dobrze pojętych interesach osób zainteresowanych, a nie na emocjach, podejście „WIN – WIN” – to mi odpowiada.

W końcu 2018 r. ukończyłem stosowny kurs i uzyskałem tytuł „Mediatora Zawodowego”, a następnie zostałem wpisany na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. W ten sposób jestem uprawniony do prowadzenia mediacji sądowych, ale również tzw. pozasądowych (umownych), czyli takich, które prowadzone są na wniosek zainteresowanych, poza ramami postępowania sądowego. Poddanie sporu mediacji umownej (czyli zanim sprawa trafi do sądu), to wyraz bardzo racjonalnego podejścia do swoich spraw, a zarazem - dużej dojrzałości.
Z racji swojego profilu zawodowego, służę swoją pomocą głównie przy mediacjach gospodarczych (na tle realizacji kontraktów handlowych, reklamacji, naruszenia zakazu konkurencji, sporów pomiędzy wspólnikami) oraz cywilnych majątkowych, np. takich jak:

  • spory dot. nieruchomości („spory o miedzę”);
  • sprawy dot. dziedziczenia (często stanowiące przyczynę występowania tzw. nieuregulowanych stanów prawnych odnośnie nieruchomości);
  • uregulowania zasad sukcesji przedsiębiorstwa;
Moje kompetencje w kierunku mediowania bazują na doświadczeniu w udziale jako pełnomocnik w licznych mediacjach (nieformalnych, jak i przed mediatorem sądowym), rozmowach ugodowych w toku postępowań sądowych przed sądami powszechnymi (na sali rozpraw, na korytarzu sądowym), jaki i arbitrażowymi, a także dzięki doświadczeniu z działalności w rozmaitych organach stosujących prawo (praca w organie podatkowym, przewodniczenie Wydziałowi Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, przewodniczenie składowi orzekającemu Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, zasiadanie w Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz Komisji Licencji Klubowych PZPN).

Potrafię słuchać i moderować rozmowę. Zapewniam dyskrecję. Zachęcam do kontaktu.

Z poważaniem,
Michał Gniatkowski