Własność intelektualna, ochrona wiedzy i wizerunku

Własność intelektualna

R ozumiemy wagę własności intelektualnej we współczesnej ekonomii. Aktualnie niemal każda większa transakcja pociąga za sobą konieczność uwzględnienia w niej problematyki znaków towarowych oraz praw autorskich. Kancelaria ma doświadczenie w ochronie interesów klientów – zarówno tworzących „utwory” w rozumieniu prawa autorskiego (takie jak: oprogramowanie komputerowe, grafiki, teksty redakcyjne), jak i nabywców takich praw.

Wiemy jak powinny być sformułowane zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich czy praw do wizerunku.

Pomagamy klientom rozróżnić ochronę wynikającą z prawa autorskiego od ochrony znaków towarowych, umowę o dzieło od umowy o nabycie praw autorskich czy odpłatność za licencję od odpłatności za wykorzystanie wizerunku. Wiemy jak prawa autorskie i prawo do korzystania z wizerunku są rozliczane i opodatkowane.
Mamy świadomość jak kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw ma ochrona wiedzy (know-how), będącej często główną przewagą konkurencyjną. Co prawda know-how zasadniczo nie podlega ochronie na bazie prawa własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych) czy prawa autorskiego, ale to nie znaczy, że podejmowanie działań ochronnych na płaszczyźnie prawnej jest pozbawione sensu.

Znamy dopuszczalne ramy postanowień umownych z zakresu wyłączności i poufności – na jak długo można takie ograniczenia zastrzegać, kiedy można tu zastrzegać kary umowne i w jakiej wysokości.
Zajmowaliśmy się m.in. kontraktami ze sportowcami, klubami sportowymi, zespołami muzycznymi, grafikami komputerowymi, copywriterami. W sprawach bardziej skomplikowanych współpracujemy z rzecznikiem patentowym.