201708.17
Off
0

Korzystny dla klubu sportowego wyrok WSA w Gliwicach w sprawie dotacji

Nasza Kancelaria reprezentuje jeden ze śląskich Klubów sportowych w sporze z jednostką samorządu terytorialnego o wysokość przyznanej klubowi dotacji na rok 2017. Aktem prezydenta miasta jednostki ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (organizacja uprawiania sportu). Klub przez Nas reprezentowany otrzymał dotację o ponad 40% niższą niż wnioskowana. Przedmiotowy akt ani protokoły z prac Komisji Konkursowej (uzyskane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej) nie zawierały informacji jak poszczególne oferty zostały przez Organ ocenione pod kątem ustanowionych przez dotującego kryteriów. Tym samym Klub nie miał możliwości ustalenia, które kryterium zdecydowało, że otrzymał kwotę niższą niż zawnioskowana. W związku z powyższym została złożona skarga do WSA w Gliwicach, w której zaskarżono wydany przez Organ akt w zakresie w jakim Klubowi przyznano dotację niższą niż wnioskowana. W skardze zarzucono m. in. naruszenie art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych poprzez podział środków w sposób arbitralny i nieznany uczestnikom konkursu. Organ wniósł o odrzucenie, względnie oddalenie skargi. Po rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżony akt we wnioskowanym zakresie. Sąd uznał, że zaskarżony akt podlega kognicji sądów administracyjnych i nie było podstaw do odrzucenia skargi. Ponadto Sąd podzielił stanowisko Skarżącego, że wydatkowanie środków publicznych winno odbywać się w sposób transparenty, a podział środków należy tak uzasadnić, aby umożliwić beneficjentom merytoryczną weryfikację wysokości przyznanej dotacji. W ponownym postępowaniu Sąd polecił organowi gruntownie przeanalizować złożoną przez Klub ofertę i zdecydować czy nie powinna mu zostać przyznana dotacja w wysokości wyższej niż pierwotnie ustalona. Rozstrzygnięcie Organu powinno być należycie uzasadnione.

Wyrok ma podwójne znaczenie – od strony proceduralnej: wskazuje na dopuszczalność drogi sądowej, a nadto – co do meritum:  potwierdza rację skarżącego klubu. Wyrok nie jest prawomocny, Organowi przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie.

W ramach Kancelarii sprawę prowadzą radcowie prawni: Paweł Sliwowski i Michał Gniatkowski.

Tagi: , , , , , , , ,