Uchylenie przez SKO decyzji burmistrza w przedmiocie zwrotu dotacji przez klub sportowy